COVID-19 yandura iyo umuntu ahuye n’umwuka urimo udutembabuzi uturutse mu mazuru cyangwa mu kanwa by’umuntu wayanduye iyo yitsamuye cyangwa akoroye. Utwo dutembabuzi tw’umuntu wayanduye dushobora kugwa ku kintu cyangwa ahantu hanyuma abandi bakora kuri ibyo bintu cyangwa aho hantu nyuma yaho iyo bakoze mu maso, ku mazuru cyangwa ku munwa bahita bandura COVID-19.

Umuntu ufite iyo virusi ariko akaba ataragaragaza ibimenyetso ashobora kuyanduza undi, ariko akenshi umuntu wagaragaje ibimenyetso ni we wanduza abandi.

Ibimenyetso cyangwa ibindi bigaragaza uwarwaye COVID-19 harimo ibyoroheje, ibikabije ku buryo umuntu aremba noneho ku ndunduro bikagera aho imuhitana. Ibimenyetso byayo ni ibi bikurikira:

 • Kugira umuriro
 • Kugira inkorora ikakaye
 • Guhumeka nabi
 • Ibindi bimenyetso byayo ni ukubabara mu muhogo, kurwara ibicurane, kubabara mu mubiri cyangwa guhinda umushyitsi

Ugereranyije ibimenyetso bya COVID-19 n’ibimenyetso by’izindi virusi zo mu muryango umwe nka MERS-CoV, ibimenyetso bya COVID-19 bishobora kugaragara vuba cyane kuva ku minsi 2 kugera kuri 14 umuntu ahuye n’iyo virusi.

Niba warageze mu gihugu cyagaragayemo iyo ndwara, ukaba unagaragaza ibimenyetso byayo, hamagara umurongo utishyurwa 114 kugira ngo baguhuze n’abaganga baguhe ubufasha bwihuse.

Kugeza ubu COVID-19 nta rukingo irabona. Ariko hari ingamba ugomba kubahiriza kugira ngo wirinde kwikururira iyo virusi.

Gukaraba intoki
 • Gukaraba intoki n’amazi meza n’isabuni mu gihe cy’amasegonda nibura 20, ariko cyane cyane muri ibi bihe bikurikira:
  • Igihe uvuye ahantu hateraniye abantu benshi
  • Nyuma yo gukorora cyangwa kwitsamura
  • Igihe wita ku muntu urwaye COVID-19
  • Mbere yo gutegura amafunguro, urikuyategura na nyuma yo kuyategura
  • Mbere yo gufungura
  • Nyuma yo kuva mu bwiherero
  • Iyo bigaragara ko intoki zanduye
  • Nyuma yo gukora ku nyamaswa no ku myanda izikomokaho
 • Niba nta mazi n’isabuni ufite, koresha arukoro yagenewe guhanagura intoki ariko iri ku kigero nibura cya 60%
 • Irinde gukorakora mu maso, ku mazuru no ku munwa udakarabye intoki
Kwirinda kwegerana n’abandi
 • Irinde kwegerana n’abantu barwaye
 • Hagati y’umuntu n’undi hagomba kuba hari intera igaragara
 • Urasabwa kuguma mu rugo niba urwaye. Niba ufite umuriro, ukorora cyangwa uhumeka nabi ugomba guhamagara kwa muganga
Kwipfuka umunwa no ku mazuru igihe ukorora cyangwa witsamura
 • Kwipfuka n’agatambaro ku munwa no ku mazuru cyangwa ugakoresha inkokora igihe ukorora cyangwa witsamura
 • Jugunya ako gatambaro ahabugenewe
 • Ugomba guhita ukaraba intoki n’amazi meza n’isabuni mu gihe nibura cy’amasegonda 20. Niba nta mazi n’isabuni ufite ugomba gukoresha arukoro yagenewe guhanagura intoki iri ku kigero cya 60%.
Gusukura no gutera imiti yica udukoko aho uri
 • Ugomba gusukura cyangwa gutera umuti wica udukoko kenshi kandi buri munsi aho abantu bakunda gukorakora cyane cyane aho ukorera, ku meza, ku maserire y’inzugi, kuri za kontwari, kuri za biro, ku materefoni no kuri mudasobwa
 • Niba bigaragara ko ahantu ukorera cyangwa utuye hatari isuku koresha isabuni y’amazi cyangwa amazi n’isabuni isanzwe mbere yo gukoresha umuti wica udukoko
Ambara agapfukamunwa igihe urwaye gusa
 • Niba urwaye, uri ahantu hari abandi na mbere y’uko winjira mu ivuriro ambara agapfukamunwa
 • Niba utarwaye, ntugomba kwambara agapfukamunwa keretse niba wita ku muntu urwaye COVID-19

Ingamba zigamije kwirinda ku bantu bakoreye ingendo mu bihugu COVID-19 yagaragayemo mu minsi 14 ishize kandi ikaba ikomeje kwiyongera.

 • Niba wumva utameze neza ugomba kwiha akato mu rugo iwawe. Niyo waba ufite ibimenyetso byoroheje by’indwara nko kugira umuriro udakabije ( kuva kuri 37.3 kuzamura), kugira ibicurane byoroheje cyangwa kuribwa umutwe, ugomba kuguma mu rugo kugeza ukize.
 • Niba ukomeje kugira ibimenyetso by’indwara bikomeye harimo kugira umuriro, gukorora, guhumeka nabi ugomba gusaba ubufasha ku ivuriro rikwegereye.Urasabwa kumenyesha abaganga ingendo uherutsemo cyangwa abagenzi wahuye na bo.

Uko wakwirinda gukwirakwiza icyorezo cya COVID-19

Niba urwaye COVID-19 cyangwa ukekwaho kugira ibimenyetso byayo, wakurikiza aya mabwiriza kugira ngo wirinde kuyikwirakwiza mu rugo iwawe no mu bandi baturage.

 • Niba wumva ufite ibimenyetso, ugomba gusaba ubufasha kwa muganga hanyuma ukabasobanurira ibyo urugendo uherutsemo.
 • Irinde kwegera abandi, ntujye ku kazi, ku ishuri, ku isoko, ku rusengero kandi wirinde kugenda mu modoka zitwara abagenzi n’abantu benshi;
 • Ntiwemerewe kujya mu rugendo niba ufite ibimenyetso by’iyo ndwara. Ihamire mu rugo hanyuma usabe ubufasha kwa muganga.
 • Niba wumva ufite ibimenyetso by’iyo ndwara, ukaba ubana n’abandi mu rugo, ugomba kujya mu cyumba cya wenyine, byashoboka ukagira ubwiherero bwawe wenyine.
 • Ntugasangirire n’abo mubana mu rugo ku masahani amwe, ntugakoreshe ibirahuri n’ibikombe n’ ibindi bikoresho byo ku meza bikoreshwa n’abo mubana, ntimugasangire isume, imisego imwe cyangwa ibindi bikoresho byo mu rugo. Iyo umaze kubikoresha urabyoza ukoresheje amazi meza n’isabuni.
 • Ugomba kwambara agapfukamunwa niba ubana n’undi muntu mu cyumba kimwe cyangwa ugiye kwa muganga.
 • Niba ukorora cyangwa witsamuye, pfuka ku munwa no ku mazuru ukoresheje agatambaro hanyuma uhite ukajugunya ahabugenewe, ushobora gukoresha akaboko cyangwa igice cy’imbere y’inkokora hanyuma ugahita ukaraba intoki n’amazi n’isabuni mu gihe cy’amasegonda nibura 20. Niba udafite amazi n’isabuni koresha arukoro yagenewe guhanagura intoki iri ku kigero cya 60%. Irinde kwegera amatungo abana n’abantu mu rugo n’andi yose igihe cyose urwaye.
 • Niba ibimenyetso bikomeje kwiyongera, ukaba ufite ikibazo cyo guhumeka ugomba gusaba ubufasha kwa muganga. Hamagara telefoni itishyurwa 114, cyangwa ubimenyeshe umujyanama w’ubuzima, cyangwa ivuriro rikwegereye.
Uko wakwifata uramutse wegereye bya hafi umuntu urwaye COVID-19

Niba wumva waregereye bya hafi umuntu byagaragaye ko yanduye COVID-19 cyangwa akaba ayikekwaho ategereje igisubizo cy’ibizamini, ugomba gukurikiza ibi bikurikira:

 • Ugomba gukurikirana ubuzima bwawe kuva ku munsi wa mbere uhura na we kugera ku munsi wa 14
 • Ugomba kugenzura ko ufite ibimenyetso bikurikira:
  • Kugira umuriro
  • Gukorora cyane
  • Guhumeka nabi
  • Kugira ibindi bimenyetso by’iyo ndwara nko kubabara mu muhogo, kurwara ibicurane, kubabara mu mubiri wose cyangwa gutengurwa
 • Niba ugize kimwe muri ibi bimenyetso, hita usaba ubufasha ku baganga
  • Hamagara umurongo utishyurwa 114 cyangwa ubimenyeshe umujyanama w’ubuzima cyangwa ivuriro rikwegereye kandi ubamenyeshe niba hari umuntu wegereye bya hafi akaba yaranduye COVID-19 cyangwa se ayikekwaho akaba ategereje ibisubizo by’ibizamini.

Umuntu wese utuye ahantu hagaragaye icyo cyorezo cyangwa akaba yarahuye n’abantu bavuye mu gihugu kirimo icyo cyorezo. Abantu bari mu zabukuru n’abandi bantu bari mu kigero cy’imyaka itandukanye bafite uburwayi karande nk’indwara z’umutima, iz’ubuhumekero, diyabete, na kanseri bose bari mu bafite ibyago byo kwandura iyo ndwara. Ku bafite ibyago byo kwandura COVID-19, ni ngombwa ko hagira igikorwa kugira ngo bagabanye ibyago byo kuba bakwandura.

 • Kwirinda kwegerana
 • Niba uri ahantu hari abantu benshi, mwirinde kwegera abantu barwaye kandi mukarabe intoki kenshi
 • Irinde ahari ikivunge cy’abantu
 • Kwirinda ingendo zitari ngombwa
 • Guma mu rugo ntugire aho ujya kugira ngo ugabanye ibyago byo kwandura

Gupima COVID-19 bikorerwa muri laboratwari za Leta .

Niba ufite ibimenyetso bya COVID-19 nko kugira umuriro, gukorora, guhumeka nabi, kandi ukaba warahuye n’umuntu wayanduye cyangwa ukaba uherutse kujya mu rugendo mu gihugu cyagaragayemo iyo ndwara, ugomba kutava mu rugo ugahita uhamagara ivuriro rikwegereye cyangwa ugamahagara ku murongo wa telefoni utishyura 114. Umuganga ni we uzagaragaza ko ufite ibimenyetso bya COVID-19 noneho afate icyemezo cyo kugufata ibizamini.

TKugeza ubu nta rukingo nta n’umuti COVID-19 ifite. Abo bayisanganye babavura ibimenyetso bagaragaje.

Niba hari ibimenyetso bya COVID-19 ufite, hamagara kwa muganga bagufashe.

Content sources: CDC Centers for Disease Control and Prevention, WHO World Health Organization, March 2020